فرم ارزشیابی درس تربیت بدنی دوره راهنمایی

بسمه تعالی

فرم ارزشیابی درس تربیت بدنی دوره راهنمایی تحصیلی

نام آموزشگاه :                                                       کلاس :                                                                سال تحصیلی :                          

نوبت دوم

نوبت اول

 

سن به سال

 

 

نام ونام خانوادگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

ارزشیابی پایانی(20 نمره )

 

ارزشیابی پایانی(20 نمره )

 

 

نمره نوبت دوم

 

مهارت های ورزشی           (8 نمره )

استقامت عمومی       (4 نمره )

استقامت عضلات تنه وشکم        (4 نمره )

نگرشی (2 نمره )

دانشی ( 2 نمره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمره نوبت اول

مهارت های ورزشی         (8 نمره )

استقامت عضلات کمربند شانه ای(4 نمره )

 

انعطاف پذیری  (4 نمره )

نگرشی (2 نمره )

دانشی ( 2 نمره )

 

اجرای مهارت در بازی (4نمره )

آزمون مهارت (4 نمره )

اجرای مهارت در بازی (4نمره )

آزمون مهارت (4 نمره )

 

نمره

رکورد

 

 

 

نمره

رکورد

 

 

 

نمره

/ 0 نظر / 22 بازدید