آزمون های مهارت های ورزشی مرتبط با رویکرد جدید درس تربیت بدنی

 

 

آزمون هـای مهـارتـی ورزشـی

 

مشترک دوره هـای

 

راهنمایـی ومتوسطـه

 

 

سال تحصیلی 89-88

 

 

آزمون های مهـارت در فوتبـال

آزمون دریبل فوتبـالAAHPERD:

  این آزمون علاوه برتوانایی دریبل وکنترل توپ ،می تواند قابلیت هایی چون هماهنگی چشم وپا وچابکی وهماهنگی کلی بدن را اندازه گیری کند .برای اجرای این آزمون، آزمودنی ازپشت خط شروع ،اقدام به دریبل توپ فوتبال ازبین موانع برطبق شکل می کند.مربی زمان طی شده راازلحظه ای که با علامت "رو"آزمون راشروع                  می کند،تا زمانی که آزمودنی خط پایان راقطع کند ،محاسبه می کند.خط پایان وشروع آزمون در یک محل قرار دارد.آزمون سه بار تکرار می شود ودر خط پایان آزمودنی باید توپ را درکنترل خود داشته باشد.بهترین زمان بدست آمده در سه بارآرمون به ثانیه و دهم ثانیه  رکورداومحسوب  می شود.درزمین 4مخروط(مانع)به فاصله 27/3 ازیکدیگر قرار داده می شود ومانع اول با خط شروع45/5 مترفاصله دارد.                 

 

آزمون پاسکـاری با دیوار :

دراین آزمون،آزمودنی در یک زمان معین با پابادیوارپاسکاری می کند.این آزمون برای ارزیابی هماهنگی چشم وپا،هماهنگی کل بدن وچابکی ازیک سووهمچنین برای ارزشیابی مهارت پاس دادن درفوتبال از سوی دیگر،به کار گرفته می شود.یک منطقه هدف به شکل مستطیل به طول44/2 متر وبه ارتفاع22/1 ازکف سالن بر روی دیوار رسم می کنیم.منطقه ای دیگر بر روی کف سالن درست در مقابل منطقه هدف به طو ل 23/4 متروبه عرض65/3 متر رسم می کنیم.یک خط محدود کننده که83/1متربادیوار فاصله دارد،در منطقه ی کف سالن موازی بادیواررسم می کنیم.ضربه هاباید ازپشت خط محدود کننده زده شود.توپ بر روی خط محدود کننده قرارمی گیرد ودانش آموزدرپشت توپ قرار گرفته وباعلامت"رو"به توپ ضربه میزند . اوتاانجاکه می تواند باهردوپاپاسکاری بادیوارراادامه میدهدوحتی می تواندبعدازکنترل توپ باپای راست یاچپ به آن ضربه بزند وباهراستیلی که دلخواه اوست عمل کند.استفاده ازدست ممنوع است.به هر ضربه ای که به هدف اصابت کند،یک نمره تعلق می گیرد.آزمون سه باربه مدت20ثانیه تکرارمی شودوبهترین رکوردی که ازسه بارانجام آزمون بدست می آید،به حساب نمره ی آزمودنی گذاشته می شود.توپ باید باپا(ران،زانو،...)زده شود.دانش آموزبایددرطول آزمون ازپشت خط محدودکننده به توپ ضربه بزند.اگراودرجلوی خط،ضربه بزندویابعدازضربه روی خط بیفتدیاپاخط رالمس کند،آن ضربه شمارش نخواهد شد. زمین علامت گذاری شده درشکل دیده می شود.                                                       

                                                       

 

 

 

 

 

                                                                       

آزمون کنترل توپ درهوا ( روپایی ) :

 

برای اجرای این آ‍زمون ، فرد سعی می کند درمدت30 ثانیه توپ را با پا ، سینه ، ران ، سرو با سایرقسمت های بدن                                                

( به جزء دست ها  وبازوها ) در هوا کنترل کند ومانع زمین افتادن آن شود . برای شروع آزمودنی در یک نیمه زمین

بسکتبـال در محل دلخواه  می ایستد ودرمدت 30 ثانیه سعی می کند به توپ ضربه بزند اگر توپ به زمین بیفتد

اشکالی ندارد وآزمون ادامه می یابد ولی اینکار نباید عمدی باشد نمره فرد تعداد ضربه های زده شده با قسمت های

مختلف بدن است اگر ضربه ها خارج از زمین بسکتبال زده شود به حساب نمی آید .  اگر توپ به دست بازیکن

برخورد کند1 امتیاز (1 ضریه) کم می شود.آزمون دوبار تکرار می شود وبهترین رکورد نمره فرد محسوب خواهد شد .  

تذکر :

 لازم به ذکر می باشد نورم های فوتسال مربوط به پسران است  و در آزمون دختران بایست                                                   از نورم های معلم ساخته استفاده گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره(1) نورم آزمون دریبل درفوتبال پسران

14-17سال (مقیاس: ثانیه ودهم ثانیه)

 

17

 

16

 

15

 

14

سن                  

 

درصد

94/9

36/10

80/9

45/9

95

/ 0 نظر / 465 بازدید