جزوه بسکتبال

جزوه بسکتبـال

 

تاریخچه بسکتبال:

ورزش بسکتبال درسال 1891 توسط دکتر «جیمزنی اسمیت» درایالت ماساچوست امریکاابداع شد.                علت ابداع این ورزش آن بود که ورزشکاران رشته بیسبال وفوتبال امریکائی بتوانند در فاصله بین                                  دو فصل مسابقات در زمستان، آمادگی جسمانی خود را حفظ کنند. آقای فریدون شریف زاده ورزش بسکتبال رادرسال 1315 درایران پایه گذاری کرد.

تکنیک های بسکتبال:

1- توازن:

به چگونگی استقرار فرد در زمین گفته می شود به طوریکه قادر باشد درشرایط مختلف بازی آن وضعیت را حفظ نماید. به عبارت بهتر حفظ تعادل بدن هنگام اجرای اکثرمهارت ها و تعویض مسیرهای ناگهانی را توازن گویند.

شرح مهارت:

1) سر بایستی به طور مستقیم درامتداد بین دوپا، درست روی نقطه میانی بدن قرارگیرد.

2) دستها از ناحیه آرنج خمیده هستند و درحالت عادی در کنار بدن قراردارند. انگشتان باز و برای دفاع یا دریافت توپ کاملا آماده هستند.

3) باخم کردن زانوها مرکزثقل بدن را به زمین نزدیک کنند دراین حالت تا حدامکان پشت و کمر باید صاف بوده و برای یک حرکت ناگهانی آماده باشند.

4) بهتراست پاها حدودابه اندازه عرض شانه از یکدیگر فاصله داشته باشند به طوریکه فرد احساس راحتی و آرامش داشته وبتواند برای واکنش های مختلف آماده باشد

 

 

2- پاس ودریافت:

ردوبدل کردن توپ بین دوبازیکن هم تیمی.

   انواع دریافت:

دریافت ازبالا، دریافت ازروبرو،دریافت اززمین.

   انواع پاس:

پاس دودست زمینی، دودست سینه، یکدست زمینی، یکدست سینه، بیسبالی، پشت، هوک، بالای سر، دست به دست، پارویی، اطراف سر

پاس دودست سینه:  متداولترین وسریعترین پاس در بسکتبال است، زیرا توپ کاملا بدون قوس فاصله بین سینه پاس دهنده و دریافت کننده را طی می کند. درشرایطی که مدافعی بین دومهاجم وجودنداشته باشد استفاده می شود.

پاس دودست زمینی: دراین پاس توپ با سرعت بطرف زمین با چرخش اززیر رها می شود. پاس زمینی مطمئن ترین پاس درمقابل  بازیکنان بلندقد می باشد.

پاس بیسبالی:ازاین پاس برای فواصل دور و ضدحمله ها استفاده می شود.

پاس یکدست سینه وزمینی: مشابه پاسهای دودست سینه و زمینی است  منتهی بایکدست پاس داده میشود.

پاس یکدست سینه درمقابل مدافعی که دستهاراپائین گرفته یاکوتاه قداست و پاس یکدست زمینی در مقابل مدافع بلندقد یا مدافعی که دستهایش رابالا گرفته به کاربرده می شود.

پاس بالای سر:این پاس  با دودست از بالای پیشانی داده می شود و بالای سر یار دریافت می شود. معمولا ازاین پاس در فواصل کمی دور و در دو سمت محوطه 30 ثانیه استفاده می شود.

پاس دست بدست :این پاس درفاصله های بسیار نزدیک بین دو یاراستفاده شده وتوپ دست بدست               می شود.

پاس اطراف سر: شبیه پاس بالای سراست ، منتهی با شیب داخل سینه یار ارسال می شود.

3- دریبل:

ردوبدل شدن توپ بین دست وزمین را دریبل می گویند.

انواع دریبل:کنترلی- قدرتی- سرعتی

دریبل کنترلی:ازاین دریبل درهنگام مقابله بامدافع مستقیم، نفوذبه سمت حلقه، تغییرمسیرها، چرخشها ونیزهنگام حفظ توپ استفاده می شود.

دریبل قدرتی: ازاین نوع دریبل برای انتقال توپ از زمین دفاعی به زمین حمله در شرایطی که دریبل کننده دارای یک مدافع مستقیم باشد، استفاده می شود.

دریبل سرعتی: ازاین دریبل در ضدحمله ها و درفرارهایی که مدافع درپشت سر مهاجم قراردارد،استفاده می شود.

4- توقف:

سریع بودن باحفظ تعادل وکنترل، به معنای این است که بازیکن قادربه استفاده از حالت ایستادن، شروع مناسب، حرکت سریع وسرانجام توقف دریک حالت متعادل است.

5- تغییرمسیر:

این حرکت ازحرکات گول زننده ای است که مهاجمان باتوپ و بدون توپ وحتی مدافعان در برخی شرایط دفاعی می توانند از این مهارت استفاده کنند.

6- پیوت:

عبارت است ازچرخش دورانی حول یک پا که می تواند بدون توپ یا با توپ انجام گیرد.

7- گول زدن وکارپا :

بازیکنان برای انجام حرکات مختلف نیاز به اجرای حرکات گول زننده با سر، چشم، دستهاو پاهادارند. بنابراین «کارپا» درواقع توانایی اجرای حرکات گول زننده مهاجم با پااست.

8- بلوک کردن:

یک عمل تهاجمی است که درآن بازیکن سعی می کند ازاین طریق به یارش کمک کند که او بازیکن مدافعش را بدون آنکه خطاکند بوسیله سدکردن ازکاربیاندازد.

 انواع بلوک: بلوک پهلویی، بلوک عقب، بلوک جلو.

9- شوت :

پرتاب توپ به سمت حلقه راشوت گویند.

انواع شوت :   ثابت یکدست- سه گام -ثابت دودست- جفت- هوک- والیبالی

شوت ثابت یک دست : از این شوت برای پرتاب های دور، دو امتیازی ، آزاد ، سه گام و هوک                 استفاده می شود.

شوت سه گام:  این شوت با تکنیک شوت ثابت یک دست و همراه با سه گام انجام می شود.از این شوت برای نفوذ به حلقه ، در حرکات دو نفری و انتهای ضد حمله ها استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

10- ریباند:

توپگیری از حلقه را ریباند می گویند.

انواع ریباند:   تهاجمی- تدافعی

ریباند در هنگام دفاع، سرآغاز حمله و در برخی شرایط آغاز یک  ضدحمله است، ریباند درحمله به معنی امکان حمله مجدد و جبران یک حمله ناموفق است. 

11- دفاع فردی:

اجرای ماهرانه دفاع به افراد تیم امکان می دهد که تاکتیکهای دفاع تیمی را به خوبی اجرا کنند .

انواع دفاع فردی:   دفاع بسته یانزدیک - دفاع باز یادورازتوپ- دفاع ازمسیرپاس یادفاع ازپاس گیرنده.

  خطوط مهم دردفاع:

وضعیت قرارگیری هرمدافع نسبت به موقعیت توپ، مهاجم مستقیم و محل قرارگیری آنها نسبت به حلقه ها متفاوت است.  مدافعان باید خطوط فرضی زمین راخوب بشناسند:

خط حلقه: خط فرضی است که بین دو حلقه ترسیم می شود و زمین را به دو قسمت مساوی طولی تقسیم می کند. این خط نمایانگر سمت قوی و ضعیف حمله است.

خط توپ: این خط از محل قرارگیری توپ و به موازات خطوط عرضی زمین رسم می شود. میزان پراکندگی یا فشردگی مدافعان از یکدیگر تابع این خط است.

خط مهاجم: بین مهاجم وحلقه تهاجمی رسم می شود و باتوجه به موقعیت توپ مدافع موقعیتهای مختلفی نسبت به این خط خواهدداشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 511 بازدید